Förbundets styrelse 2017-2019

Förbundsordförande:
Mikaela Nylander

Viceordförande:
Lars Hedman

Styrelsemedlemmar:
Christina Rolin (Titi)
Bodil Selenius
Sven Tåg

suppleanter:
Lena Wenman
Johan Wikström
 

 

Foto: Solveig Sandvik-Nyberg
Förbundets hedersmedlem
Clara Björk.

 

Svenska hörselförbundet rf

bildades den 13 november 1986, genom att lokala föreningar för svenska hörselskadade slöt sig samman till ett förbund.

Förbundets syfte är att utgöra en förbindelse mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland och arbeta för de svenskspråkiga hörselskadades intressen. Svenska hörselförbundet rf vill fästa allmänhetens och myndigheternas uppmärksamhet på svårigheter som den hörselskadade möter i det dagliga livet.

 

Förbundets nästa kongress arrangeras 2019

 

Handlingsprogrammet 2017-2019

Handlingsprogrammet visar vilka frågor Svenska hörselförbundet rf kommer att lägga särskild tonvikt vid under åren 2017–2019. Programmet är verksamhetens riktlinjer och ett verktyg för alla nivåer inom organisationen i vår gemensamma strävan efter delaktighet och jämlikhet för alla finlandssvenska hörselskadade.

År 2017-2019 ligger tyngdpunkten i vårt arbete på frivilligarbete, synlighet och påverkansarbete.

Läs här


Förbundets värdegrund


Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är baserad på fakta
Svenska hörselförbundet rf är en landsomfattande intresseorganisation som bedriver påverkningsarbete samt sprider kunskap om hörselskadades behov och om hörselhandikapp, också i förebyggande syfte. Genom synlighet sprids information om frågor som är relaterade till hörseln

Vi tror på värdet av att förena personer som har svårigheter med hörseln
Svenska hörselförbundet rf förenar finlandssvenska hörselskadade, stärker vi-känslan och stöder frivilligverksamhet samt arbetar för fungerande kommunikation. Social samvaro ger bättre självkänsla.

Vi tror på värdet av att förstå möjligheterna i ett handikapp
Svenska hörselförbundet rf arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla är delaktiga och jämlika. Hörselskadade får positiva erfarenheter och upptäcker nya möjligheter.

Filmen är producerad med stöd av Arbetets Vänner Huvudföreningens Kulturfond

Kontakt

Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
09-663 392
e-post: kanslihorsel.fi

OBS! Johan Wikströms e-postadress är tillfälligt ur bruk. Kontakta honom per telefon.

 

Personal
e-post: personalen, förnamn.efternamnhorsel.fi

Sonja Londen

verksamhetsledare
tfn. 040 077 73 50

Nora Strömman
kursplanerare

Gita Lindholm
kanslisekreterare/
redaktör
tfn. 050 462 00 56

Viena Rainio
tf ansvarig för internationella verksamheten/ nordisk intressepolitisk sekreterare
tfn. 044 5333649

 Antonia Grahne-Zach
projektkoordinator
050 341 26 80

Johan Wikström

koordinator för föreningsverksamheten
044 533 36 49
e-postadressen är tillfälligt ur bruk. Kontakt per telefon.