FÖR PEDAGOGER & PERSONAL

Bli mentor!

Vill du vara en mentor för en elev med en hörselnedsättning?

En mentor är en person som vill ställa upp med en frivillig insats på 2-4 h/månaden under en längre period för att ge stöd och idéer till en elev med en hörselnedsättning, som behöver hjälp med sin vardag och sina studier.

Innan du träffar ditt mentorpar för första gången får du en introduktion för din blivande roll som mentor. Paren matchas i mån om möjlighet utgående från liknande intressen, hobbyer och eventuell hörselnedsättning hos mentorn.

En mentor är en person med kunskap och erfarenhet inom ett område, som genom sitt intresse för andra människor kan vägleda dem. Mentorn är också en länk mellan studierna och samhället.

Har din skola tänkt på att utbilda mentorer för en hörselskadad elev?

Gå i så fall in på vår Kontakt sida och skicka ett intressemeddelande till Svenska hörselförbundet.

Kan jag bli mentor?

Vem som helst som fyllt 16 år kan fungera som mentor. Det finns inga krav beträffande livssituation eller erfarenheter. Som mentor har man nytta av alla erfarenheter man fått.

Det som krävs är att man är intresserad av att hjälpa och uppmuntra eleven och få en personlig kontakt med hen.

Mentorskapet är ömsesidigt, man får kännedom om adeptens hörselnedsättning, livssituation och erfarenheter av olika situationer från tidigare skolor.

Som mentor är din huvudsakliga uppgift att fungera som guide för elevens studier och ge eleven en bra och trygg studiestart åt hen. Du fungerar som ett bollplank, svarar på frågor, ger tips och idéer och ger adepten de verktyg hen behöver för att komma igång med studierna. Du behöver inte ha svar på alla frågor, men du kanske kan hjälpa adepten att hitta fram till den rätta informationen.

Att vara en mentor till en elev med hörselnedsättning innebär oftast att du hjälper eleven att strukturera och planera studiesituationen, schema och inlärningsteknik.

Att vara mentor är inte detsamma som att vara en extra lärare, utan du hjälper eleven med de ramar och den tydlighet som kan vara avgörande för en framgångsrik studietid.

Mentorn stöder med:

 • Studieteknik
 • Struktur, organisation och planering av studierna
 • Skapa tidsscheman och veckoplanering
 • Prioritera och sortera uppgifterna
 • Hitta och behålla motivationen
 • Stöd adepten med att jobba självständigt
 • Visa adepten aktuella digitala stöd och hörhjälpmedel

Mentorn stöder inte med:

 • Mentorn ska inte fungera som kontaktperson eller stöd i hemmet
 • Mentorn är ingen terapeut
 • Mentorn är ingen handledare
 • Mentorn ska inte bidra med innehåll i texter eller läsa korrektur

Första träffen

Den första träffen mellan dig och din adept ordnas vid din skola. Under träffen diskuterar ni förväntningar och gemensamma målsättningar. Efter den första träffen bestämmer ni tillsammans vad ni vill göra.

Under det första mötet är det viktigt att ni kommer underfund med “nuläget”, hur långt har eleven kommit i sina studier och vad är hens planer för att komma framåt.

Hur ser kursplanen och schemat ut?

Finns det tentamen som inte klarats av?

Finns det andra aktiviteter som kan påverka arbetet?

Har eleven annat stöd utöver mentorstödet?

När ni sedan fått en överblick, är det dags för er att skapa målen för mentorsarbetet.

Skapa mål

Utan mål kan ni inte veta om ni har lyckats med ert arbete eller inte. Det är viktigt att målen är realistiska och tydliga. Sådana mål är lättare att arbeta mot och underlättar också senare utvärdering av ert arbete.

Fokusera både på de kortsiktiga och långsiktiga delarna av målen. Ett tips är att skapa delmål som leder fram till ett eller flera slutmål.

Mätbara mål innebär att ni kommer överens om hur ni ska mäta om ett mål är uppnått eller ej. Exempelvis är inlämnade uppgifter eller godkänd kurs bra mätpunkter.

Anpassade mål innebär att mål är anpassade efter studentens förmåga. De ska vara möjliga att uppnå men skall inte vara för lätta.

Sätta ramar!

Vad gör och gör ni inte som mentor och adept?

Ni har i inledningen av ert samarbete gjort vissa överenskommelser. Du måste hålla dig inom ramarna för detta även då du kan, och kanske vill, göra mycket mer. Det är viktigt att tänka på vad du som mentor behöver veta och inte behöver veta för att utföra ditt arbete.

Hur pratar du om din adept och vad adepten har sagt eller gjort?

Mentorskapet är en förtroende­relation, och det är värt att diskutera vad du kan berätta eller inte kan berätta för andra. Vad kan du säga till dina kompisar? Se det som att du har en slags tystnadsplikt, fråga alltid om det är okej att du berättar något för
någon annan. Diskutera även hur ni ska göra ifall ni träffas av en slump. Ska ni hälsa eller ej?

Ditt mentorskap ska aldrig påverka dina egna studier i negativ riktning.

Återigen är det viktigt att komma ihåg ramarna för ert arbete. Du bör också vara uppmärksam på vilka dina stressignaler är. Märker du av dessa signaler så tänk över din situation. Finns det någonting du kan ändra på som skulle minska din stress? I värsta fall finns alltid valet att avbryta mentorskapet.

Ramar ger trygghet när de upprätthålls. Du vet vad som ska göras och vad du kan förvänta dig av adepten. Det är viktigt att upprätthålla ramarna på ett positivt och respektfullt sätt.

Som mentor ansvarar du för att komma förberedd till avtalat möte med adepten.  Du ska inte föra vidare det som kommer fram i samtal med adepten.