FÖR STUDERANDE

Stöd & anpassning

Om du behöver få stöd inom studierna pga din hörselnedsättning,
så finns det många varianter av stöd som kan hjälpa dig framåt.

Nedan hittar du information om, hur du kan gå tillväga för att få stöd och hjälp för dina studier.
Kom ihåg att det är du som ansvarar för att du skall få hjälpmedel för dina studier.

Studietolkning

Med studietolkning avses tolkning som du behöver för studier efter grundutbildningen. Du kan ansöka om rätt till studietolkning om du har beviljats rätt till tolktjänst.

kela.fi/web/sv/tolktjanst-funktionsnedsattning-studietolkning-ansok-om-ratt
kela.fi/web/sv/tolktjanst-funktionsnedsattning-studietolkning
kela.fi/web/sv/tolktjanst-funktionsnedsattning-bestall-studietolkning

Rehabilitering

Då du går i skola eller studerar, kan du även få stöd inom rehabilitering om du har en funktionsnedsättning.

Vad innebär rehabilitering?

Gå in på nedanstående länkar, så kan du se vad för hjälp du kan få via FPA.

kela.fi/web/sv/vad-innebar-rehabilitering
kela.fi/web/sv/rehabilitering-for-personer-i-alla-aldrar
kela.fi/web/sv/rehabiliteringspenning-for-unga
kela.fi/web/sv/utbildning

Rehabilitering som ordnas av kommunerna

Kommunerna ordnar medicinsk rehabilitering till exempel vid hälsovårdscentraler och vid sjukhus.

Vem ordnar medicinsk rehabilitering?

Hälsovårdscentraler, sjukhus, FPA, privata försäkringsanstalter och privata tjänsteleverantörer.
Mer information fås från den kommunala social- och hälsovården.

Kommunernas rehabilitering omfattar

  • undersökningar för att fastställa rehabiliteringsbehovet
  • vård för att förbättra arbets- och funktionsförmågan
  • rehabiliteringsperioder
  • hjälpmedelstjänster
  • anpassningsträning
  • rehabiliteringshandledning

Mer information om kommunens rehabiliteringstjänster får du vid din egen hälsostation.

Anteckningshjälp

Anteckningshjälp innebär att en medstudent skriver minnesanteckningar under föreläsningen/timme som du sedan får kopiera. Studenten erhåller ett arvode. Vanligtvis anställs en kurskamrat, som du själv tillfrågar. Man måste som student själv närvara under föreläsningen. Du kan fråga hjälp av din studiehandledare.

Mentor

Mentor stödet innebär en regelbunden kontakt motsvarande en timme i veckan. En mentor kan vara ett stöd i planering och strukturering av studierna. En mentor kan också hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter. Mentorsstöd kan du ha under en eller flera terminer.

Anpassad tentamen

Det kan finnas möjlighet till en anpassad examinationsform. Det kan handla om förlängd skrivtid och möjlighet att sitta i mindre grupp under tentamen. Tentamen kan skrivas på dator med talsyntes och rättstavningsprogram. Efter överenskommelse med berörd examinator kan en student beviljas en alternativ tentamensform.

Hörselskydd

Hörselskydd är bra att använda vid skolor och andra undervisningsinsatser där man ska utföra ett fokuserat tankearbete. Om det finns för mycket störande ljud i omgivningen, kan det blir svårt att koncentrera sig och kan leda till nedsatt prestationsförmåga då man gör uppgifter. Hörselskydd används ofta vid anpassad tentamen.

Skrivtolkning

Vad är skrivtolkning?

Skrivtolkning är tolkning från tal till skriven text. Under skrivtolkningen skriver tolken ner allt som hörs i tolkningssituationen så att kunden kan läsa det som text. Målet är att förmedla det muntliga budskapet så fullständigt som möjligt, men vid behov kan tolken omforma eller förkorta budskapet till en mera läsbar form. Tolken beskriver också ljud i omgivningen, som t.ex. skratt, åska eller i fall en mobiltelefon ringer. Innehållet och tonen i budskapet ändras aldrig.

Oftast använder skrivtolken en dator eller en tablett, som en eller två kunder kan läsa från. Om flera personer ska använda sig av skrivtolkningen under ett möte, en föreläsning eller i andra gruppsituationer kan tolkens dator kopplas till en tv-skärm eller en stor duk. Ibland kan också tolkningen ske på distans. Tolken har tystnadsplikt och tolkningstexten sparas aldrig. I tolknings situationen tar tolken inte parti och deltar inte i diskussioner.

Var kan man använda skrivtolkning?

Skrivtolkning kan användas i alla situationer där kunden upplever sig ha nytta av tolkning.

Vem kan få tolk, och hur?

Rätt till tolktjänst har enligt lagen syn och hörselskadade, hörselskadade eller talskadade som behöver tolkning och som kan använda sig av någon fungerande kommunikationsmetod.

Skrivtolkning används huvudsakligen av gravt hörselskadade och vuxendöva som fått tolkbeslut. En del teckenspråkiga döva och dövblinda har också nytta av skrivtolkningen. På datorn kan tolken anpassa bakgrund, färg och storlek på texten enligt vad kunden ser bäst.

För att ansöka om tolktjänst tar man kontakt med FPA. Tolktjänsten är avgiftsfri för kunden, och tolken sköter om den nödvändiga utrustningen.

Mera information här:
kela.fi/web/sv/tolkningstjanster_sok-ratt-till-tolkningstjanst

För att beställa skrivtolk tar man kontakt med FPA:s förmedlingscentral.

Mera information här:
kela.fi/web/sv/tolkningstjanster_bestall-en-tolk

Kommunikator

När du börjar höra sämre, men inte ännu behöver hörapparat kan kommunikatorn vara ett bra alternativ. Kommunikatorn fungerar som en samtalsförstärkare både på jobbet, möten, vid kaffebordet och vid tv-tittande.

Kan användas med hörlurar, men också med halsslinga om du har en hörapparat. Kommunikatorerna har inbyggd teleslinga och kan således också användas i utrymmen med teleslinga.

Halsslinga

Har du hörapparat med t-slinga?

Då kan du ha nytta av en halsslinga för din mobiltelefon. Du sätter hörapparaten på t-läge, halsslingar runt halsen och kopplar halsslingan till telefonen. Då får du mobilens ljud rakt in i hörapparaten. Finns även att få som trådlöst alternativ.

FM system

Vad är FM-systemet?

På daghemmet och i skolan underlättas barnets hörande av ett system som eliminerar avstånd och bakgrundsbrus. Det finns olika sorters tekniska lösningar för hörselhjälpmedel men i skolvärlden är FM-systemet vanligast. Det fungerar med radiofrekvenser.

Hur fungerar FM-systemet?

FM-systemet omfattar en sändare (för läraren) och en mottagare (för eleven). Eleven lyssnar med hjälp av antingen en audio input eller en halsslinga som ansluts till apparaten. Sändardelen kan med förgreningssladd också anslutas till en audiokälla, varvid det går att utan störningar höra television, SmartBoard eller inspelningar. I stället för en personlig mottagare kan man använda ett högtalarsystem som förstärker lärarens röst så att hela klassen kan lyssna. Genom högtalarens placering kan man inverka på hur en hörselskadad elev hör.

För vem är FM-system?

Hörselcentralen bedömer behovet av FM-apparatur. Behovet bestäms bl.a. av graden av hörselskadad hos barnet och av förhållandena på daghemmet/i skolan. Ju svårare hörselskada, desto viktigare är det att höra utan störningar.
Hur kan vi få ett FM-system?

På lågstadiet får man hörselhjälpmedel från hörselcentralen och i samarbete med rehabiliteringshandledaren försöker man hitta den individuella lösning som passar varje enskilt barn bäst.

Från och med grundskolans sjunde årskurs kan man ansöka hos Fpa om hörselhjälpmedel. I så fall ska studierna sikta på yrkesutbildning och arbetsliv. Grundskoleleven ska till sin ansökan bifoga en plan för hur yrkesutbildningen genomförs och varför hjälpmedel behövs. (Fpa).

Källa: FPA

FM system

Hälsostationen och centralsjukhuset bekostar de hjälpmedel som ges som medicinsk rehabilitering (lääkinnällinen kuntoutus). Det innebär att du inte behöver betala för de hjälpmedel som du behöver för att klara dig i vardagen. Sådana kostnadsfria hjälpmedel är till exempel rullstolar, hörselskadades hörselapparater samt synskadades vita käppar och ledahundar.

Om du måste låta utföra ändringsarbeten i din bostad eller montera fasta hjälpmedel i bostaden kan du få ersättning för dessa av kommunen. Ändringsarbetena kan vara till exempel ombyggnad av bostaden så att den blir tillgänglig för rullstol. Fasta hjälpmedel kan till exempel vara olika typer av lyftanordningar samt brandvarnare och dörrklocka för hörselskadade, där ljudet har ersatts med lampor. Socialarbetaren som ansvarar för handikapptjänster i din hemkommun bedömer tillsammans med dig om du behöver göra ändringsarbeten i din bostad.

FPA kan betala sådana hjälpmedel som du behöver för arbete eller studier. Hjälpmedel ges till personer som inte klarar av arbete eller studier utan dem eller om det är mycket svårt att studera utan hjälpmedel. Du kan fråga vid närmaste FPA-byrå hur du kan få hjälpmedel.

Källa: FPA