Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS)
nhs-norden.com

Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS) är ett samarbetsorgan för ömsesidig lärning och förståelse mellan hörselskadades organisationer i Norden. NHS skall också fungera som ett forum för koordinering av nordiska synpunkter i förhållande till arbetet med hörselskadades intressen i Europa. Särskilt viktigt blir påverkansarbetet i förhållande till EU-systemet.
I samarbetskommittén ingår hörselskadades centralorganisationer från Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige

Det nordiska samarbetets upplägg

Det nordiska samarbetet mellan centralorganisationerna i de nordiska länderna har under de senaste åren utvecklats i sitt sätt att arbeta.
Ett system har införts i hur samarbetet skall förverkligas.
- Kanslicheferna för centralorganisationerna träffas på hösten och planerar nästa års verksamhet.
- I början av året träffas kanslicheferna och centralorganisationernas ordföranden till ett ledarmöte
- Under sommaren arrangeras NHS:s årsmöte och i samband med årsmöte en seminariedag kring ett visst specifikt och aktuellt tema.

Ordförandeskapet roterar mellan de större organisationerna för två år i gången.

Målet med det nordiska samarbetet är att driva på olika intressepolitiska frågor internationellt beträffande tillgänglighet och rehabilitering och hjälpmedel. Ett ytterligare mål är att samordna information om vad som gäller inom hörselområdet
Årsmötet framlägger och besluter om gemensamma ”nordiska dokument” som skickas till beslutsfattare och producenter.

Intressepolitisk sekreterare

Från år 2010 har NHS en intressepolitisk sekreterare anställd på 25 % och stationerad i Finland på Svenska hörselförbundet rf :s kansli. Tjänsten skall utvärderas på årsmötet år 2011. Politiska sekreterarens uppgift är bland annat att administrera det nordiska arbetet, bereda skrivelser och samordna intressepolitiska resursgruppens arbete

Intressepolitisk resursgrupp

En resursgrupp tillsattes år 2010. Medlemmar i gruppen är förtroendevalda från medlemsorganisationerna. Gruppen ska ta fram en nordisk intressepolitisk plattform som NHS kan arbeta utifrån. Den politiska sekreteraren skall administrera, samordna och koordinera detta samarbete. Resursgruppen är ett stöd för intressepolitiska sekreteraren och hjälper denne med frågor som bör beredas, sekreteraren är den som koordinerar arbetet inom gruppen.
 

NHS ståndpunkt gällande hörselvården i de nordiska länderna. (14.08.2010)

Resolutionen har skickats till Nordiska ministerrådet och till ministeriet som ansvarar för hälsovården i respektive land.
Läs mera