_____________

Vi hörs finns också som taltidning

En prenumeration
av Vi hörs som taltidning
kostar 5 euro/åroch kan beställas
via Svenska hörselförbundet rf
09 663 392 eller e-post kanslihorsel.fi
_________________

Vi hörs

mediakort 2018

mediakort 2017

mediakort 2016

mediakort 2015

_________________

 

Du kan också skicka hälsningar i
Vi hörs!
Läs här

_______________________

MEDLEMSTIDSKRIFTEN VI HÖRS

 Vi hörs nummer 1/2018 utkom vecka 12.

 

-------------------------------------------
Nästa nummer av Vi hörs utkommer i juni 2018.
_________________________________________________________

Vi hörs

Svenska hörselförbundet rf ger ut medlemstidskriften Vi hörs.
Tidskriften utkommer med fyra temanummer per år.

 

Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån.
Icke medlemmar har möjlighet att prenumerera på tidskriften. 

Prenumerationspris: 15 euro per år (år 2018)
Lösnummer: 5 euro

Redaktörer: Birgitta Kronberg och Gita Lindholm

Upplaga: 3 100 ex.
ISSN 0787-9520
Tryck: Print Mill Ab

Kontaktuppgifter:
Gita Lindholm
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
tfn: 09- 663 392 eller 050 462 00 56
e-post: gita.lindholmhorsel.fi eller kanslihorsel.fi

____________________________________________________

Vi hörs utkommer med fyra nummer år 2018     

Tema utkommer        deadline
Påverkansarbete (nr 1)

  mars

02.02.2018

Tinnitus (nr 2)   juni 04.05.2018
Ungdomars hörselhälsa (nr 3)   september 03.08.2018
Hörsel och syn två viktiga sinnen (nr 4)   december 29.10.2018

 

 

___________________________________________________________________________

 Till startsidan

 

Senaste nummer

Påverkansarbete 1/2018

 "Trots tilläggsupphandlingar har FPA inte lyckats få tillräckligt med tolkar för sina svenskspråkiga kunder. Den svåra och orättvisa situationen där tillgången till svenskspråkiga tolkar är osäker ser ut att fortsätta. Utan tillgång till tolk blir det
omöjligt för många att sköta sina privata angelägenheter eller att delta i samhället på lika villkor." Bland annat det här säger förbundsordförande Mikaela Nylander i Vi hörs nummer 1/2018.

_______________

Tidskriftsprojektet

Tidskriftsprojektet initierades år 1995, i syfte att stärka och stödja de finlandssvenska tidskrifterna.

Till gruppen hör i dag sammanlagt drygt 100 tidskrifter, representerande en mycket brokig flora från mindre medlemsbulletiner till stora och regelbundet utkommande tidskrifter.
Läs mera

Vi hörs finns med i gruppen
Läs här

_______________