_____________

Vi hörs finns också som taltidning

En prenumeration
av Vi hörs somtaltidning
kostar 5 eura/åroch kan beställas
via Svenska hörselförbundet rf
09 663 392 eller e-post kanslihorsel.fi
_________________

Vi hörs

mediakort 2017

mediakort 2016

mediakort 2015

_________________

 

Du kan också skicka hälsningar i
Vi hörs!
Läs här

_______________________

MEDLEMSTIDSKRIFTEN VI HÖRS

 Vi hörs nummer 4/2017 utkom vecka 50, 2017

OBS!

I Vi hörs nummer 4/2017 finns ett fel på sidan 7.
Dick Lundmark är hörapparatsexpert, inte audionom.

-------------------------------------------
Nästa nummer av Vi hörs utkommer i mars 2018.
_________________________________________________________

Vi hörs

Svenska hörselförbundet rf ger ut medlemstidskriften Vi hörs.
Tidskriften utkommer med fyra temanummer per år.

 

Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån.
Icke medlemmar har möjlighet att prenumerera på tidskriften. 

Prenumerationspris: 15 euro per år (år 2018)
Lösnummer: 5 euro

Redaktörer: Birgitta Kronberg och Gita Lindholm

Upplaga: 3 100 ex.
ISSN 0787-9520
Tryck: Print Mill Ab

Kontaktuppgifter:
Gita Lindholm
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
tfn: 09- 663 392 eller 050 462 00 56
e-post: gita.lindholmhorsel.fi eller kanslihorsel.fi

____________________________________________________

Vi hörs utkommer med fyra nummer år 2018     

Tema utkommer        deadline
Påverkansarbete (nr 1)

  mars

02.02.2018

Tinnitus (nr 2)   juni 04.05.2018
Ungdomars hörselhälsa    (nr 3)   september 03.08.2018
Hörsel och syn två viktiga sinnen (nr 4)   december 29.10.2018

 

 

___________________________________________________________________________

 Till startsidan

 

Senaste nummer

Hörsel och psyke 4/2017

 "Ofta når man bättre resultat om man väljer att se att glaset är halvfullt, det är fråga om attityder. Men det är också viktigt att hålla i minnet varför glaset också kan anses vara halvtomt för då varseblir man också riskerna på ett realistiskt sätt." Bland annat det här säger förbundsordförande Mikaela Nylander i Vi hörs nummer 4/2017.

_______________

Tidskriftsprojektet

Tidskriftsprojektet initierades år 1995, i syfte att stärka och stödja de finlandssvenska tidskrifterna.

Till gruppen hör i dag sammanlagt drygt 100 tidskrifter, representerande en mycket brokig flora från mindre medlemsbulletiner till stora och regelbundet utkommande tidskrifter.
Läs mera

Vi hörs finns med i gruppen
Läs här

_______________