_____________

Vi hörs finns också som taltidning

En prenumeration
av Vi hörs som taltidning
kostar 5 euro/åroch kan beställas
via Svenska hörselförbundet rf
09 663 392 eller e-post kanslihorsel.fi
_________________

Vi hörs

mediakort 2019

_________________


 

Du kan också skicka hälsningar i
Vi hörs!
Läs här

_______________________

MEDLEMSTIDSKRIFTEN VI HÖRS

 Vi hörs nummer 3/2019 utkom vecka 36

 

-------------------------------------------
Nästa nummer av Vi hörs utkommer i december 2019.

_________________________________________________________

Vi hörs

Svenska hörselförbundet rf ger ut medlemstidskriften Vi hörs.
Tidskriften utkommer med fyra temanummer per år.

 

Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån.
Icke medlemmar har möjlighet att prenumerera på tidskriften. 

Prenumerationspris: 15 euro per år (år 2019)
Lösnummer: 5 euro

Redaktörer: Birgitta Kronberg och Gita Lindholm

Upplaga: 3 100 ex.
ISSN 0787-9520
Tryck: Print Mill Ab

Kontaktuppgifter:
Gita Lindholm
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
tfn: 09- 663 392 eller 050 462 00 56
e-post: gita.lindholmhorsel.fi eller kanslihorsel.fi

____________________________________________________

Vi hörs utkommer med fyra nummer år 2019      

Tema utkommer        deadline
Hörselnedsättning och relationer (nr 1)

  mars

04.02.2019

Tillgänglighet och fritid (nr 2)   juni 02.05.2019
Frivilligarbete (nr 3)   september 09.08.2019
Forskning och framtid (nr 4)   december 28.10.2019

 

 

___________________________________________________________________________

 Till startsidan