_____________

Vi hörs finns också som taltidning

En prenumeration
av Vi hörs som taltidning
kostar 5 euro/åroch kan beställas
via Svenska hörselförbundet rf
09 663 392 eller e-post kanslihorsel.fi
_________________

Vi hörs

mediakort 2018

_________________


 

Du kan också skicka hälsningar i
Vi hörs!
Läs här

_______________________

MEDLEMSTIDSKRIFTEN VI HÖRS

 Vi hörs nummer 3/2018 utkom vecka 38.

 

-------------------------------------------
Nästa nummer av Vi hörs utkommer i december 2018.

_________________________________________________________

Vi hörs

Svenska hörselförbundet rf ger ut medlemstidskriften Vi hörs.
Tidskriften utkommer med fyra temanummer per år.

 

Medlemmar i förbundets medlemsföreningar får Vi hörs som en medlemsförmån.
Icke medlemmar har möjlighet att prenumerera på tidskriften. 

Prenumerationspris: 15 euro per år (år 2018)
Lösnummer: 5 euro

Redaktörer: Birgitta Kronberg och Gita Lindholm

Upplaga: 3 100 ex.
ISSN 0787-9520
Tryck: Print Mill Ab

Kontaktuppgifter:
Gita Lindholm
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
tfn: 09- 663 392 eller 050 462 00 56
e-post: gita.lindholmhorsel.fi eller kanslihorsel.fi

____________________________________________________

Vi hörs utkommer med fyra nummer år 2018     

Tema utkommer        deadline
Påverkansarbete (nr 1)

  mars

02.02.2018

Tinnitus (nr 2)   juni 04.05.2018
Ungdomars hörselhälsa (nr 3)   september 03.08.2018
Hörsel och syn två viktiga sinnen (nr 4)   december 29.10.2018

 

 

___________________________________________________________________________

 Till startsidan

 

Senaste nummer

Ungdomars hörselhälsa 3/2018

"Den senaste tvåspråkiga audionomutbildningen
ordnades år 2010 av Novia tillsammans med
Turun Ammattikorkeakoulu. Många audionomer
kommer att pensioneras under nästa decennium
och bristen på både svensk- och finskspråkiga audionomer
är oroväckande." Bland annat det här säger förbundsordförande Mikaela Nylander i Vi hörs nummer 3/2018.

_______________

Tidskriftsprojektet

Tidskriftsprojektet initierades år 1995, i syfte att stärka och stödja de finlandssvenska tidskrifterna.

Till gruppen hör i dag sammanlagt drygt 100 tidskrifter, representerande en mycket brokig flora från mindre medlemsbulletiner till stora och regelbundet utkommande tidskrifter.
Läs mera

Vi hörs finns med i gruppen
Läs här

_______________