FÖRBUNDETS VÄRDEGRUND

Svenska hörselförbundet är en riksomfattande intresseorganisation för svenskspråkiga personer med hörselnedsättning i Finland.

Svenska hörselförbundet rf bildades den 13 november 1986, genom att lokala föreningar för svenska hörselskadade slöt sig samman till ett förbund. Vi har idag nio lokalföreningar med sammanlagt ca 3100 medlemmar och arbetar för att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål.

Hörselskada är ett samlingsnamn för hörselrelaterade åkommor som tinnitus, bullerskada, åldersbetingad hörselnedsättning, Ménières, otoskleros och till exempel hyperakusi. Vi som har någon form av hörselskada, i högre eller lägre grad, utgör ca 15% av befolkningen. I arbetsför ålder har ca 10% en hörselskada. I åldersgruppen 65–74 år har ca 30% en hörselskada och i gruppen över 75 år har ca 50% en hörselskada.

Ungefär 1% av befolkningen i Finland använder hörapparat men enligt sjukvården skulle 3,5% av befolkningen ha nytta av en hörapparat. Hörselnedsättning berör oss alla förr eller senare i livet eftersom hörseln börjar degenerera redan i 20-årsålder och inte återfås. Men vi kan alla höra bättre i ett samhälle där vi kan läsa av andras läppar, se textad information på bussar, tåg och båtar och delta i evenemang där det används skrivtolk och induktionsslinga.

Förbundets syfte är att utgöra en förbindelselänk mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland och arbeta för de svenskspråkiga hörselskadades intressen.

Förbundet har nio medlemsföreningar runt om i Finland.

Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är baserad på fakta

Svenska hörselförbundet rf är en landsomfattande intresseorganisation som bedriver påverkansarbete samt sprider kunskap om hörselskadades behov och om hörselnedsättning, också i förebyggande syfte. Genom synlighet sprids information om frågor som är relaterade till hörseln.

Vi tror på värdet av att förena personer som har svårigheter med hörseln

Svenska hörselförbundet rf förenar finlandssvenska hörselskadade, stärker vi-känslan och stöder frivilligverksamhet samt arbetar för fungerande kommunikation. Social samvaro ger bättre självkänsla.

Vi tror på värdet av att förstå möjligheterna i en funktionsnedsättning

Svenska hörselförbundet rf arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla är delaktiga och jämlika. Hörselskadade får positiva erfarenheter och upptäcker nya möjligheter.

Förbundets styrelse 2023-2025

Förbundsordförande
Mikaela Nylander

Viceordförande
Anita Ismark

Styrelsemedlemmar
Stina Fröberg
Bodil Selenius
Jan-Olof Wiik

Suppleanter
Nils-Erik Kloo
Siw Westerback