SKRIVTOLK

Vad är skrivtolkning?

Skrivtolkning är tolkning från tal till skriven text. Under skrivtolkningen skriver tolken ner allt som hörs i tolkningssituationen så att kunden kan läsa det som text.

Målet är att förmedla det muntliga budskapet så fullständigt som möjligt, men vid behov kan tolken omforma eller förkorta budskapet till en mera läsbar form. Tolken beskriver också ljud i omgivningen, som t.ex. skratt, åska eller ifall en mobiltelefon ringer. Innehållet och tonen i budskapet ändras aldrig.

Oftast använder skrivtolken en dator eller en tablet, som en eller två kunder kan läsa från. Om flera personer ska använda sig av skrivtolkningen under ett möte, en föreläsning eller i andra gruppsituationer kan tolkens dator kopplas till en tv-skärm eller en stor duk. I bland kan också tolkningen ske på distans.

Tolken har tystnadsplikt och tolkningstexten sparas aldrig. I tolkningssituationen tar tolken inte parti och deltar inte i diskussioner.

VIDEO OM SKRIVTOLKNING

Videon är skapad av Luckan (2020) i samarbete med Evantia, Finlands Dövas Förbund och Svenska hörselförbundet.

Svenskspråkig skrivtolkning

Idag finns 5 svenskspråkiga skrivtolkar att tillgå via FPA:s tolktjänster. För att garantera att svenskspråkiga personer kan delta i samhället på lika villkor behövs fler svenskspråkiga skrivtolkar. Från tolkanvändarens sida sett finns det mindre valmöjlighet jämfört med den finskspråkiga sidan. Bristen innebär i praktiken att det händer att beställare blir utan skrivtolk, i synnerhet om det finns flera beställningar för samma tidsperiod.

Sedan pandemin har distanstolkning blivit en del av tolkarnas vardag då många möten och event också fortsättningsvis sker i det virtuella mötesrummet. Det innebär en större flexibilitet och täckningsmöjlighet för skrivtolkarna.

 

_W6A7043

Var kan man använda skrivtolkning?

Skrivtolkning kan användas i alla situationer där kunden upplever sig ha nytta av tolkning. Skrivtolkning kan t.ex. användas vid läkarbesök, på möten, i simhallen eller på fest. Skrivtolkning kan också användas när man förflyttar sig till olika ställen (t.ex. guidade rundturer), men då begränsas tolkningstiden av den bärbara datorns batteritid. Kunden kan också ta med sig skrivtolk på utlandsresor.

Vem kan få tolk, och hur?

Rätt till tolktjänst har enligt lagen synhörselskadade, hörselskadade eller talskadade som behöver tolkning och som kan använda sig av någon fungerande kommunikationsmetod. Skrivtolkning används huvudsakligen av gravt hörselskadade och vuxendöva som fått tolkbeslut. En del teckenspråkiga döva och dövblinda har också nytta av skrivtolkningen. På datorn kan tolken anpassa bakgrund, färg och storlek på texten enligt vad kunden ser bäst. Skrivtolkning uppskattas också av många som hör bra, särskilt i lite stökigare ljudmiljöer.

För att ansöka om tolktjänst tar man kontakt med FPA. Tolktjänsten är avgiftsfri för kunden, och tolken sköter om den nödvändiga utrustningen.

SÅ HÄR BESTÄLLER DU TOLK

Skrivtolk beställs via FPA:s förmedlingscentral. Du kan beställa tolk bl.a. via telefon, SMS, e-post och brev.

ÖPPETTIDER

Mån-fre
7.30 - 20.00

Lör
8.00 - 15.00

ANGE FÖLJANDE UPPGIFTER I BESTÄLLNINGEN

  • Ditt namn, kundnummer eller födelsedatum
  • Datum för tolkningen samt starttid och sluttid
  • Exakt adress till platsen för tolkningen och den kommun där platsen är belägen
  • Platsen där du ska träffa tolken
  • För hurdan situation du behöver tolk: Är det fråga om till exempel möte eller läkarbesök
  • Varifrån tolken får material som anknyter till tolkningsuppdraget, om sådant material finns tillgängligt
  • Övriga uppgifter i anknytning till beställningen, till exempel språket för tolkningsuppdraget

Textning av TV är lagstadgat

Enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ska TV-program på finska och svenska förses med textning och andra program ska förses med refererat eller med en tjänst där texten i ett textat program omvandlas till ljud. Detta gäller det allmännyttiga programutbudet som avses i lagen om Rundradion AB.

Det programutbud som sänds med stöd av riksomfattande programkoncession och betjänar flera olika grupper bland allmänheten ska också de textas. Programutbud anses betjäna flera grupper bland allmänheten om det är fritt mottagbart, kan tas emot i hela landet, innehåller finsk- eller svenskspråkiga program och har en betydande årlig tittartidsandel och årlig genomsnittlig daglig räckvidd. Musikföreställningar och sportprogram som sänds i direktsändning behövs inte textas.

Det finns begränsningar i hur mycket det ska kosta med ljud och textningstjänst för utövare av annan än allmännyttig TV-verksamhet. Kostnaden får inte överskrida en procent av utövarens omsättning under den föregående räkenskapsperioden.
Textningstjänstens andel ska i fråga om de programutbud som betjänar flera olika grupper bland allmänheten vara 75 procent av programmen och i fråga om allmännyttiga programutbud 100 procent av programmen.

I fråga om direktsändningar som hör till programutbudet kan textningstjänsten till och med den 1 juni 2020 levereras i samband med en reprissändning. Den repris till vilken textningen fogats ska sändas på en för allmänheten ändamålsenlig sändningstid inom ett dygn efter direktsändningen samt visas på beställ-tv så snart som möjligt efter det att textningen är klar.

Rundradion Ab är skyldig att förmedla varningsmeddelanden till allmänheten i TV- och radioprogramsutbud. Innehållet i varningsmeddelanden får inte ändras vid förmedlingen.