SKRIVTOLK

Aktuellt om skrivtolkningen

Situationen med svenskspråkig skrivtolkning fortsätter med ett lågt antal svenskspråkiga skrivtolkar att tillgå. Men antalet användare är också lågt. Under 2020 var de svenskspråkiga skrivtolkarna fem (5) till antalet. Antalet användare av skrivtolkning på svenska uppgick under 2020 till 15, fem (5) användare färre än under 2019, då antalet var 20. Under 2020 gjordes 200 beställningar av vilka sju (7) nekades på grund av att tolk inte gått att finna och efter annulleringar av kunden genomfördes totalt 171 svenskspråkiga skrivtolkningar. Antalet har sjunkit något sedan 2019 då det gjordes 291 beställningar och tolk inte gick att hitta till 31 tillfällen.

Den minskning man kan se i antalet skrivtolksanvändare och antalet skrivtolkstillfällen från 2019 till 2020 kan tänkas vara en effekt av pandemin som påverkat oss alla.

 

Vad är skrivtolkning?

Skrivtolkning är tolkning från tal till skriven text. Under skrivtolkningen skriver tolken ner allt som hörs i tolkningssituationen så att kunden kan läsa det som text.

Målet är att förmedla det muntliga budskapet så fullständigt som möjligt, men vid behov kan tolken omforma eller förkorta budskapet till en mera läsbar form. Tolken beskriver också ljud i omgivningen, som t.ex. skratt, åska eller i fall en mobiltelefon ringer. Innehållet och tonen i budskapet ändras aldrig.

Oftast använder skrivtolken en dator eller en tablett, som en eller två kunder kan läsa från. Om flera personer ska använda sig av skrivtolkningen under ett möte, en föreläsning eller i andra gruppsituationer kan tolkens dator kopplas till en tv-skärm eller en stor duk. I bland kan också tolkningen ske på distans.

Tolken har tystnadsplikt och tolkningstexten sparas aldrig. I tolkningssituationen tar tolken inte parti och deltar inte i diskussioner.

Videon är skapad av Luckan (2020) i samarbete med Evantia, Finlands Dövas Förbund och Svenska hörselförbundet

Textning av TV är lagstadgat

Enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation ska TV-program på finska och svenska förses med textning och andra program ska förses med refererat eller med en tjänst där texten i ett textat program omvandlas till ljud. Detta gäller det allmännyttiga programutbudet som avses i lagen om Rundradion AB. Det programutbud som sänds med stöd av riksomfattande programkoncession och betjänar flera olika grupper bland allmänheten ska också de textas. Programutbud anses betjäna flera grupper bland allmänheten om det är fritt mottagbart, kan tas emot i hela landet, innehåller finsk- eller svenskspråkiga program och har en betydande årlig tittartidsandel och årlig genomsnittlig daglig räckvidd. Musikföreställningar och sportprogram som sänds i direktsändning behövs inte textas.
Det finns begränsningar i hur mycket det ska kosta med ljud och textningstjänst för utövare av annan än allmännyttig TV-verksamhet. Kostnaden får inte överskrida en procent av utövarens omsättning under den föregående räkenskapsperioden.
Textningstjänstens andel ska i fråga om de programutbud som betjänar flera olika grupper bland allmänheten vara 75 procent av programmen och i fråga om allmännyttiga programutbud 100 procent av programmen.
I fråga om direktsändningar som hör till programutbudet kan textningstjänsten till och med den 1 juni 2020 levereras i samband med en reprissändning. Den repris till vilken textningen fogats ska sändas på en för allmänheten ändamålsenlig sändningstid inom ett dygn efter direktsändningen samt visas på beställ-tv så snart som möjligt efter det att textningen är klar.
Rundradion Ab är skyldig att förmedla varningsmeddelanden till allmänheten i TV- och radioprogramsutbud. Innehållet i varningsmeddelanden får inte ändras vid förmedlingen.

_W6A7043

Var kan man använda skrivtolkning?

Skrivtolkning kan användas i alla situationer där kunden upplever sig ha nytta av tolkning. Skrivtolkning kan t.ex. användas vid läkarbesök, på möten, i simhallen eller på fest. Skrivtolkning kan också användas när man förflyttar sig till olika ställen (t.ex. guidade rundturer), men då begränsas tolkningstiden av den bärbara datorns batteritid. Kunden kan också ta med sig skrivtolk på utlandsresor.

Vem kan få tolk, och hur?

Rätt till tolktjänst har enligt lagen synhörselskadade, hörselskadade eller talskadade som behöver tolkning och som kan använda sig av någon fungerande kommunikationsmetod. Skrivtolkning används huvudsakligen av gravt hörselskadade och vuxendöva som fått tolkbeslut. En del teckenspråkiga döva och dövblinda har också nytta av skrivtolkningen. På datorn kan tolken anpassa bakgrund, färg och storlek på texten enligt vad kunden ser bäst. Skrivtolkning uppskattas också av många som hör bra, särskilt i lite stökigare ljudmiljöer.

För att ansöka om tolktjänst tar man kontakt med FPA. Tolktjänsten är avgiftsfri för kunden, och tolken sköter om den nödvändiga utrustningen.