Kontaktuppgifter:

Maija Nilsson
tf projektledare
e-post: maija.nilssonhorsel.fi
tfn. 044 533 36 49

UTVECKLINGSSAMARBETE I BOLIVIA


Sedan år 2015 driver Svenska hörselförbundet ett utvecklingssamarbete i Bolivia tillsammans med föräldraorganisationen för hörselskadade barn APANH . Projektet finansieras genom finska Utrikesministeriet, via Vammaiskumppanuus och frivilliga donationer.

Hörselskadade barn diskrimineras i Bolivia

Trots att utbildning är en grundläggande rättighet är det många hörselskadade barn i Bolivia som inte får gå i skola. Fördomar och brist på kunskap bidrar till att barnen diskrimineras i skolorna. Också bland föräldrar till hörselskadade barn finns mycket okunskap, och en del föräldrar känner skam över sitt barns funktionsnedsättning.

Skolgång för alla genom lärarutbildning, föräldrastöd och påverkansarbete

Svenska hörselförbundets utvecklingsprojekt stärker hörselskadade barns rätt till utbildning i staden Cochabamba genom:

  • Att stödja hörselskadade barn och deras familjer. I Föräldraskolan får föräldrar till hörselskadade barn information om hörselskador och hur de kan stödja sitt barns utveckling. Föräldrarna får också information barnens rättigheter. Ökad kunskap och mera stöd hjälper föräldrarna att förstå och bemöta sina barns behov. Familjerna får träffa andra familjer i samma situation, och barnen har möjlighet att lära känna andra barn med hörselskada.   
  • Att ge lärare till hörselskadade barn utbildning om hörselskador och hur man ska undervisa en hörselskadad elev. Ofta kan det vara frågan om enkla åtgärder, som att tala vänd mot eleven, upprepa frågor och svar, samt att använda visuella stöd. Ökad kunskap om hörselskador inom skolan minskar på fördomar och diskriminering och gör att lärare bättre kan bemöta de hörselskadade elevernas behov.
  • Att förbättra ljudmiljön och akustiken i skolor med hörselskadade elever. En god ljudmiljö hjälper alla att höra bättre, men för en hörselskadad elev är hörbarheten A och O. I en bra ljudmiljö kan eleverna koncentrera sig och lättare följa med undervisningen.
  • Att sprida information om hörselskador till allmänheten. I Bolivia är hörselskador ännu ganska okända. Projektet sprider information om hörselskador genom kampanjer i media och arbetar med att påverka beslutsfattare.