Bolivia-projektet

Sedan år 2015 driver Svenska hörselförbundet ett utvecklingssamarbete i Bolivia tillsammans med APANH, en föräldraorganisation för hörselskadade barn. Samarbetet finansieras genom finska utrikesministeriet, via Vammaiskumppanuus och frivilliga donationer. 2018 var början på ett nytt projekt som sträcker sig till 2021 och har fokus på inkluderande utbildning.

Hörselskadade barn diskrimineras i Bolivia

Trots att utbildning är en grundläggande rättighet i Bolivia är det många hörselskadade barn som utsätts för diskriminering p.g.a. den bristfälliga kunskapen kring hörselskador. Ordet hörselnedsättning, ”hipoacusia”, är för många ett okänt begrepp. Därför arbetar APANH med informationsarbete mot skolor och allmänhet för att uppnå en större förståelse för vad hörselskador är. I skolorna arbetar man mer specifikt för att lärare ska veta vad de kan göra för att inkludera barn med hörselskada i ordinarie utbildning. Det är också viktigt att föräldrar får veta om sina barns behov och rättigheter.

 

 

bolivia-projekt

Svenska hörselförbundets utvecklingsprojekt stärker hörselskadade barns rätt till utbildning i Bolivia genom:

Att utbilda lärare

Att utbilda lärare om hörselskador och hur man undervisar en elev med hörselskada. Ofta kan det vara frågan om enkla åtgärder som att tala vänd mot eleven, upprepa frågor och svar och att använda visuellt stöd. Ökad kunskap om hörselskador inom skolan minskar fördomar och diskriminering. Det gör att lärare bättre kan bemöta de hörselskadade elevernas behov vilket bidrar till en inkluderande utbildning.

Att nätverka med andra intresseorganisationer

Att nätverka med andra intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättningar för att få till stånd förändringar. APANH arbetar tillsammans med andra organisationer mot gemensamma mål. Genom gemensamma nätverk når de ut till och kan påverka beslutsfattare.

Att stödja hörselskadade barn och deras familjer

Att stödja hörselskadade barn och deras familjer. I Föräldraskolan får föräldrar till hörselskadade barn information om hörselskador och hur de kan stödja sitt barns utveckling. De får också information om barnens rättigheter. Ökad kunskap och stöd hjälper föräldrarna att förstå och bemöta sina barns behov. Familjerna får träffa andra familjer i samma situation, och barnen har möjlighet att lära känna andra barn med hörselskador.

Att sprida information

Att sprida information om hörselskador till allmänheten. I Bolivia är hörselskador ännu ganska okända. Projektet sprider information om hörselskador genom kampanjer i media.