horsel-hund

Barn med hörselproblem

Om du tror att ditt barn har en hörselnedsättning, är det första steget att be er vanliga läkare att remittera ditt barn för en hörselundersökning.

Vid undersökningen tar man reda på om det finns en hörselnedsättning och vilken grad den har. Inget barn är för litet för en hörselundersökning och med dagens teknologi kan man t.o.m. testa nyfödda.

Barn med hörselskador och hörselproblem utgör en bråkdel av hörselvårdens klientel, men står proportionellt i större behov av hörselvårdens resurser. Både diagnostiken och habiliteringen förutsätter mera och annorlunda insatser än hos vuxna hörselskadade.

Studera med en hörselnedsättning

Studier kan vara utmanande för många, och även för en yngre person med hörselnedsättning. Du hittar tips för både pedagog och elev på knappen nedan.

Olika grupper av barn med hörselproblem

Enligt Tapani Jauhiainen, docent i medicinsk audiologi, finns det fyra grupper av barn med hörselproblem av varierande grad och typ. Olika grupper av barn med hörselproblem.

1

Barn med svåra hörselskador utgör den grupp (ca. 1 av 1000 barn), som uppmärksammas mest. Vanligtvis är det fråga om medfödda skador av olika slag, merparten ärftliga, även om det inte finns nära anhöriga med samma åkomma. Det finns ett hundratal olika genetiska orsaker. Hos en del, kan man med genetiska tester fastställa typ.

2

Samma barnantal tillhör den andra gruppen, medfödda måttliga hörselskador.
Orsaksprofilen är lika i båda grupper.

3

Lindriga hörselskador förekommer i mycket större omfattning. Det kan vara fråga om medfödda lindriga skador i båda öronen eller ensidiga. Dessutom har flera procent av barn i olika åldrar tillfälliga hörselnedsättningar orsakade av infektioner (öronbarn). Eftersom öronbarn hör dåligt under en viss tid eller under upprepade tidsperioder, blir det svårt att uppskatta antal.

4

Den fjärde gruppen av barn med hörselproblem, som hittills inte har fått uppmärksamhet är barn med normal hörtröskel (= normal mellan- och innerörefunktion), som har svårigheter att urskilja och uppfatta med hörseln. Dessutom kan de ha problem med hörselminnet och svårigheter att uppmärksamma ljud. Dessa anses vara funktioner av hjärnans hörselsystem och man har nyligen lanserat begreppet; central auditiv processerings rubbning (central auditive processing disorder).

Dessa barn sorterar inte under hörselvårdens ansvarsområde, eftersom hörtröskeln är normal och barnen reagerar på ljud, även om ljuduppfattning är rubbad. Det blir barnhälsovårdens, barnneurologins och foniatrins gemensamma ansvar att ta hand om dessa barn, som uppvisar försenat eller rubbat språk- och talutveckling samt inlärnings- och eventuella koncentrationssvårigheter. Man känner inte säkert till problemets omfattning, man antar att det är fråga om flera procent i varierande grad.