Svenska hörselförbundet rf:s femte kongress arrangeras 16-17.11.2019 på Hotell Scandic Rosendahl i Tammerfors.

Vi ses på förbundskongressen 2019!

Den av förbundet subventionerade deltagaravgift för hela kongressen med logi, två luncher, buffémiddag och program är 150 euro för vuxna och 50 euro och för unga under 30 år.

Anmälningar

Medlemmar anmäler sig till den egna föreningen. Övriga intresserade anmäler sig till förbundskansliet kansli@horsel.fi eller 09 663 392.
Din anmälan blir bindande 20.9.2019

_W6A6862

Förbundets värdegrund

Vi tror på värdet att förmedla kunskap som är baserad på fakta

Svenska hörselförbundet rf är en landsomfattande intresseorganisation som bedriver påverkningsarbete samt sprider kunskap om hörselskadades behov och om hörselhandikapp, också i förebyggande syfte. Genom synlighet sprids information om frågor som är relaterade till hörseln.

Vi tror på värdet av att förena personer som har svårigheter med hörseln

Svenska hörselförbundet rf förenar finlandssvenska hörselskadade, stärker vi-känslan och stöder frivilligverksamhet samt arbetar för fungerande kommunikation. Social samvaro ger bättre självkänsla.

Vi tror på värdet av att förstå möjligheterna i ett handikapp

Svenska hörselförbundet rf arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla är delaktiga och jämlika. Hörselskadade får positiva erfarenheter och upptäcker nya möjligheter.

Svenska hörselförbundet rf bildades den 13 november 1986, genom att lokala föreningar för svenska hörselskadade slöt sig samman till ett förbund.

Förbundets syfte är att utgöra en förbindelse mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland och arbeta för de svenskspråkiga hörselskadades intressen. Svenska hörselförbundet rf vill fästa allmänhetens och myndigheternas uppmärksamhet på svårigheter som den hörselskadade möter i det dagliga livet.

Förbundets styrelse 2017-2019

Förbundsordförande
Mikaela Nylander

Viceordförande
Lars Hedman

Styrelsemedlemmar
Christina Rolin (Titi)
Bodil Selenius
Sven Tåg

Suppleanter
Lena Wenman
Johan Wikström