SAMARBETE

SAMARBETSPOLICY

Företagssamarbeten

Syftet med företagssamarbeten är att synliggöra Svenska hörselförbundets hörselarbete, sprida information om hörsel i samarbete med andra och åstadkomma en attitydförändring i samhället gentemot hörselnedsättning och hörselskador, samt att främja de intressepolitiska frågor som Svenska hörselförbundet driver.

Företagssamarbetena skall följa Svenska hörselförbundets värderingar, värna om mänskliga rättigheter och vara religiöst och partipolitiskt obundna.

Företagssamarbeten skall kunna motiveras och samarbetet skall vara öppet och transparent. Vi samarbetar inte med företag som har har sin verksamhet inom till exempel rusmedel.

Varje företagssamarbete utvärderas och godkänns av Svenska hörselförbundets styrelse.

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Samarbete med andra organisationer i Finland och internationellt handlar i stor utsträckning om att värna om hörselskadades mänskliga rättigheter. Svenska hörselförbundet rf:s engagemang i internationella samarbetsorganisationer ger oss större inflytande i en samhällsutveckling som blir alltmer global; många intressepolitiska frågor är numera gränsöverskridande och hanteras inte i Finland. På ett internationellt plan är hörselskadade fortfarande en svag grupp. Genom att stärka hörselskadades organisationer i andra länder blir vi som grupp starkare i det internationella intressepolitiska arbetet.

Vi ser också intresse bland unga hörselskadade att engagera sig i internationella hörselfrågor.

Svenska hörselförbundet rf är medlem i följande internationella hörselnätverk:

Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS)
European Federation of Hard of Hearing People (efhoh.org)
International Federation of Hard of Hearing People (ifhoh.org)
International Federation of Hard of Hearing Young People  (ifhohyp)


SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

är ett samarbetsförbund för den finlandssvenska handikappsektorn med fem medlemsförbund.

SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf  ordförande 2023 är Beatrice Wahlström, som representerar FDUV. Anita Ismark representerar Svenska hörselförbundet som styrelseledamot i SAMS, med Bodil Selenius som suppleant.

SAMS ger ut tidskriften Funk., som kan beställas avgiftsfritt av Svenska hörselförbundets medlemsföreningars medlemmar.


Juridiskt ombud i Svenskfinland för det finlandssvenska handikappområdet

är en juridisk stödfunktion inom det finlandssvenska handikappområdet, vars syfte är att ge service till alla handikappgrupper i Svenskfinland angående till exempel hur man överklagar beslut.

Du kan nå juristerna Marica Nordman (050 443 0576) och Rebecka Holm (040 519 6598) under följande tider:

Tisdagar 13:00-16:00
Torsdagar 9:00-12:00

Du kan också försöka ringa andra tider på vardagar mellan klockan 10.00 och 15.00.


TRIO

Förbundet Finlands Svenska Synskadade, Svenska pensionärsförbundet och Svenska hörselförbundet ordnar årligen gemensamma evenemang för att synliggöra syn- och hörselfrågor bland seniorer.


Svenska hörselförbundet är medlem i Samverkan inom funktionsnedsättning rf, som är den samarbetsorganisation som samordnar de finländska funktionshinderorganisationernas utvecklingssamarbete.

2014–2022 drev Svenska hörselförbundet ett utvecklingssamarbete tillsammans med Asociación de Padres y Amigos de Niños Hipoacusicos, APANH, i Cochabamba, Bolivia, genom Samverkan inom funktionsnedsättning. Projektet jobbade mot att öka kunskapen om hörselskador och ge pedagogiska verktyg till lärare, stärka kunskaper kring hörselskador och de behov de föräldrar till hörselskadade barns kunskap kring hörselskador och att stärka hörselskadade barns utveckling.


Samverkan inom funktionsnedsättning rf

Kuuloliitto ry (Finska hörselförbundet rf) är ett finskspråkigt riksomfattande förbund som består av närmare 80 lokala hörselföreningar samt två nationella branschorganisationer. Föreningarna har tillsammans cirka 15 500 medlemmar. Förbundet arbetar med föreningarna för att främja hörselnedsattas ställning, producerar information om hörsel samt ordnar aktiviteter för alla åldrar.

Huvudkontoret finns i Helsingfors. Svenska Hörselförbundet samarbetar med Kuuloliitto.

 

 

Finska hörselförbundet rf