VALTESER EU-VALET 2024

Ett rättvist och inkluderande Europa
– valteser inför Europaparlamentsvalet 2024

Vi är omkring 100 miljoner personer med funktionsnedsättning i EU och många av oss kan inte delta i samhället på lika villkor som andra medborgare. Kunskap om våra behov är en förutsättning för att situationen ska förbättras. Inför Europaparlamentsvalet 2024 vill vi lyfta fram åtgärder för att skapa ett rättvist och inkluderande EU:

1. Ett tillgängligt och socialt rättvist Europa

Personer med funktionsnedsättning ska kunna röra sig fritt inom EU. Det kräver fysisk, kognitiv, sensorisk och digital tillgänglighet samt service som svarar mot individuella behov.

För att göra EU mer socialt rättvist och inkluderande ska personer med funktionsnedsättning ha samma möjligheter som andra när det gäller utbildning och arbete. Det kan uppnås genom att införa en garanti för jobb och utveckling.

Det är också viktigt att sprida kunskap, öka medvetenheten och ändra attityder kring personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Arbetsgivarens skyldighet att göra rimliga anpassningar ska säkras genom EU-lagstiftning.

2. Ett inkluderande miljövänligt och digitalt Europa

Klimatförändringen förvärrar redan befintliga orättvisor i samhället. Därför ska personer med funktionsnedsättning involveras i klimatdiskussionen samt i planeringen av europeiska klimatåtgärder.

Målgruppen ska även inkluderas i bland annat regionalplanering samt planering av offentliga utrymmen och kollektivtrafik. Digitaliseringen får inte utesluta personer med funktionsnedsättning.

Det måste finnas tillräckliga stödåtgärder och alternativa sätt att sköta ärenden samt få information och service. Personer med funktionsnedsättning ska beaktas då lagstiftning kring artificiell intelligens (AI) utarbetas samt nya digitala och tekniska lösningar tas i bruk.

3. Ett tryggt och jämlikt Europa

Personer med funktionsnedsättning måste skyddas från diskriminering, trakasserier och våld. Särskilt utsatta är personer som tillhör flera olika minoritetsgrupper samt kvinnor, barn och äldre personer med funktionsnedsättning.

Personer med funktionsnedsättning ska beaktas och involveras i det våldsförebyggande arbetet. Målgruppen ska inkluderas i alla beslutsprocesser som påverkar oss. När beslut fattas ska man använda ett intersektionellt perspektiv där både diskrimineringsgrunder och maktordningar beaktas.

Personer med funktionsnedsättning och organisationer som representerar dem ska involveras i utvecklingen av beredskapsstrategier, för att skydda dem i nödsituationer som kan orsakas av våld, naturkatastrofer eller krig.

För att bättre kunna bedöma vilka effekter olika åtgärder och bestämmelser har för olika personer med funktionsnedsättning, krävs det att pålitlig och mångsidig statistik samlas in.