VALTESER 2021

FÅR ALLA HÖRA DET SOM SÄGS?

Information som enbart kommuniceras muntligt utesluter personer med hörselnedsättning. Genom att använda teleslinga vid informationsdiskar, banker, föreläsningssalar och offentliga utrymmen kan även personer med hörselnedsättning bli delaktiga av informationen. Ibland installeras teleslingor men utan att de kopplas på vid evenemang. Genom att installera och använda teleslingor på platser där det erbjuds information till allmänheten ser vi till att fler får höra vad som sägs.

NÅR BRÅDSKANDE INFORMATION VERKLIGEN ALLA?

När direktsända presskonferenser med krisinformation sänds ska informationen nå alla, även personer med hörselskada. Med direkttextning av regeringens presskonferenser tillgängliggörs informationen till fler personer, däribland hörselskadade. Även nyhetssändningar och andra viktiga informationssändningar i TV, och information på t.ex. tåg, båtar och andra färdmedel, bör textas för att garantera hörselskadades rätt till information. Brådskande budskap ska nå alla.

SKRIVTOLKNING PÅ MÖTEN ÄR ETT BRA HJÄLPMEDEL FÖR ALLA DELTAGARE

Skrivtolkning innebär tolkning från tal till skrivet språk. Genom att skrivtolka möten och evenemang tillgängliggörs de för alla. Skrivtolkning är visuell kommunikation och ett komplement till hörandet vid sidan om läppavläsning. God tillgänglighet är en förutsättning för full delaktighet.

FÅR VI ÄNNU HÖRSELVÅRD PÅ SVENSKA?

15% av befolkningen har en hörselnedsättning. Redan en lindrig hörselnedsättning påverkar taluppfattningen och tolkning av ljud, vilket leder till större svårighet att förstå andra språk utöver det egna modersmålet. Med hörselvård på svenska garanterar vi svenskspråkiga vårdtagares möjlighet att uttrycka sina behov och undvika kommunikationsproblem. Vi vill se att den svenskspråkiga hörselvården tryggas i praktiken.

TÄNK LJUDSMART REDAN VID PLANERINGEN AV BYGGNADER!

Höga bullernivåer stör vardagen. Enligt Världshälsoorganisationen har buller bevisligen negativ effekt på vår hälsa. Buller stör koncentrationsförmågan, inlärningen och försämrar minnet hos barn. Långvarig exponering för buller ökar stress i kroppen och bidrar till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Vid renovering eller nybygge sätter vi ljudmiljön först för förbättrat välmående för alla. Genom att bygga ljudsmart får vi bort oönskat ljud och ökar hälsan.