Svenska Hörselförbundet rf presenterar programmet för

UNGDOMAR

VEM ÄR VI?

Svenska hörselförbundet rf arbetar för att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål. Målgruppen är personer med nedsatt hörsel, tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stötta föräldrar och andra anhöriga.

Enligt statistiken har 15% av den finska befolkningen en hörselnedsättning och siffran ökar med snabb fart.

VAD ÄR MENTORSKAP?

Mentorskap är en metod för att vägleda och inspirera människor. Mentorskapet innebär att en erfaren person agerar som förebild och erbjuder sitt kunnande till en annan person i behov av stöd.

Mentorskap projektet

Syftet är att hjälpa elever som har en hörselnedsättning, att klara sig i studierna och vardagen och att ge information om hörselnedsättning i ett förebyggande syfte.

På denna hemsida kan elever och pedagoger få information om hur man kan vägleda elever och studerande med en hörselskada och tips för undervisningen.

FÖR STUDERANDE

Då du är antagen vid skolan

Ta kontakt i första hand med studiehandledaren vid skolan. Hen kan ge mera information vem i personalen du skall ta kontakt med …

Stöd & anpassning

Om du behöver få stöd inom studierna pga. din hörselnedsättning, så finns det många varianter av stöd som kan hjälpa dig framåt.

Studievägledning

Det kan dyka upp många frågor och funderingar både före och under utbildningstiden som du kan behöva diskuteras med en studievägledare.

FÖR PEDAGOGER & PERSONAL

Undervisa en elev med hörselnedsättning

Lärare och pedagoger som har en hörselnedsättning elev i sin klass, kan göra mycket för att öka tillgängligheten inom undervisningen.

Bli mentor!

Mentorn fungerar som ett bollplank och som ett stöd då det kommer till arbetssökning, språk och umgänge utgående från gemensamma målsättningar. Mentorn är också en länk till studierna och samhället.

Ett idylliskt utrymme för undervisning

Många råd för elever med hörsel- och synnedsättning gynnar alla elever i klassen och bidrar till att skapa studiero i klassrummet.