Gemenskap som kraftkälla

Forskning visar att vi mår bra av delaktighet. I sin doktorsavhandling har Anna-Greta Olsio-Tuisku tittat närmare på sambandet mellan gemenskap och hälsonytta.

Delaktighet är ett centralt begrepp i både internationella och nationella samhälls-, social- och hälsopolitiska strategier, handlingsplaner och dokument. Folkhälsoinstitutet i Sverige beskriver delaktighet som en av de mest grundläggande förutsättningar för hälsa.

I min doktorsavhandling ”Delaktighet som hälsobringande nytta. En studie ur ett vårdvetenskapligt hälsoperspektiv” har jag granskat meningsinnehållet i begreppen ’delaktighet’ och ’nytta’ i relation till hälsa och hälsofrämjande vård. I avhandlingen ligger fokus på människans egen upplevelse av det som är nyttigt och välgörande för hälsan och hur delaktighet kan ge hälsonytta. Deltagare inom en hälsofrämjande kontext har gett uttryck för sina egna upplevelser av hälsofrämjande delaktighet och nytta.

Forskningen visade på gemenskapens och relationernas betydelse som bringare av hälsonytta. Att få vara delaktig och känna tillhörighet i olika former av gemenskap är hälsobringande. Det är en gemenskap som bär på ömsesidighetens innebörd. Det handlar om en delaktighet som både kräver intresse, väcker ansvar och ger godhet och glädje, som blir till egen och andras nytta. Den framträder i den beskrivna dimensionen av hälsobringande delaktighet ”att vara i lag”, att vara tillsammans.

Gemenskapen med andra människor och ett gemensamt engagemang upplevs ofta som en kraftkälla och genom att människan får ha ett ord med i laget, stärks känslan av delaktighet. Promenaden upplevdes som ett syreberikande andrum, som ger möjlighet till meningsfull delaktighet med andra människor, djur och natur. En hälsohindrande delaktighet framkom också. Den handlar om när medverkan inte är ömsesidig, när man inte blir respekterad eller känner sig ha ett värde.

Det är det gemensamma engagemanget som bär på det goda och nyttiga för människans liv och hälsa. Gemenskap kan förstås som en nyttokälla som ger mer hälsa i livet och mer liv i hälsan. ”Det är riktigt himla roligt, då man får vara i lag och göra någonting” (ett citat från en av deltagarna i den empiriska studien). Citatet innefattar det centrala i delaktighetens innebörd av hälsobringande nytta.

Text: Anna-Greta Olsio-Tuisku • Illustration: Canva