Internationella hörseldagen 3 mars

God hörselhälsa har stor inverkan på hälsan. Tidiga insatser inom hörselvården förebygger ohälsa, sparar resurser och skapar förutsättningar för delaktighet och livskvalitet. Studier visar att obehandlad hörselnedsättning kan bidra till social isolering, sämre livskvalitet och ökad risk för demens. Det har stora ekonomiska konsekvenser för hela samhället.

Den 3 mars är Världshälsoorganisationen WHO:s internationella hörseldag. Då uppmärksammas behovet av god hörselvård för alla och vikten av att skydda hörseln. I årets kampanj ligger fokus på att erbjuda god hörselvård redan i primärvården. I samband med hörseldagen påminner Svenska hörselförbundet om vikten av god hörselvård på svenska i Finland och tidiga insatser.

Brist på svenspråkig service
Det råder stor brist på svenskspråkiga audionomer och behovet ökar. En audionom är en professionell inom hälsovården, ofta en sjukskötare, som är specialiserad på hörselvård. Audionomen gör inte endast hörselundersökningar utan provar även ut och justerar hörapparater. Att börja använda hörapparat är en process som kräver anpassning och tålamod. Audionomen stöder såväl patienten som anhöriga i användningen av hörapparaten. Väntetiden kan i dagens läge vara upp till sex månader för att besöka en audionom.  

Möjligheten att kunna använda sitt modersmål är avgörande när det gäller att få sina vårdbehov mötta. I synnerhet under hörsel- och hörapparatundersökningar är det viktigt att kunna kommunicera sina individuella behov. Det behövs en satsning på svenskspråkig hörselvård för att kunna möta de behov som finns idag och i framtiden. 

Tidiga insatser förebygger ohälsa
Idag lever över 1,5 miljarder människor globalt med en hörselnedsättning. Enligt WHO kan denna siffra stiga till 2,5 miljarder år 2050. I Finland har uppskattningsvis 15 procent en hörselskada.

Det behövs mer kunskap om hörsel, men kunskapsbristen är stor såväl bland allmänheten som beslutsfattare och hälsovårdspersonal. Att upptäcka och behandla hörselnedsättning måste få högre prioritet.

Ökad medvetenhet om hörsel inom primärvården kan bidra till att erbjuda rätt insatser i rätt tid. Tidiga insatser bibehåller funktionsförmågan hos personer med hörselskador, vilket tryggar möjligheten till delaktighet och ett självständigt liv.  

—————————————

Läs vår insändare inför internationella hörseldagen i Hbl HÄR.

Läs Svenska Yle Åbolands intervju med förbundets verksamhetsledare Ilona Salonen. Svenska Yle Åboland uppmärksammar hörseldagen och behovet av svenskspråkig hörselvård. Läs artikeln HÄR.