Kultur som hälsofrämjare

Konstens och kulturens positiva effekter för välbefinnande har konstaterats i såväl undersökningar som individuella erfarenheter. Det är viktigt att uppmärksamma betydelsen av kultur och gemensam kreativ verksamhet för äldre människors funktionsförmåga, delaktighet, gemenskap — och för ett meningsfullt liv.

Konst och kultur kan bland annat påverka den mentala hälsan, minska smärta och sänka blodtrycket samt främja socialt välmående. I synnerhet musikens inverkan på välmående finns det en stor mängd forskningsresultat kring.

Musikens betydelse har påvisats bland annat i hälsoeffekter av kördeltagande och inom rehabilitering efter stroke. Musik har även visat sig vara användbart för att minska utmanande beteende och ångest hos personer med minnessjukdomar.

Långvarig nytta av musik

I studien Muistaakseni laulan (Jag sjunger för att minnas), som finansierats av Miina Sillanpää-stiftelsen, förbättrades minnesjukas humör och orienteringsförmåga av att såväl lyssna på sin favoritmusik som att sjunga tillsammans med andra.

Att lyssna på sin favoritmusik höjde livskvaliteten för de minnessjuka och i grupper där deltagarna själva sjöng förbättrades de minnessjukas språk- och självbiografiska minne. För anhöriga minskade den psykiska påfrestningen. Även anhöriga upplevde att musikverksamhet förbättrade den minnesjukas humör, stimulerade minnet och främjade kommunikationen. Forskaren Teppo Särkämö konstaterade att resultaten visade att regelbunden musikaktivitet har långvarig nytta för såväl den minnessjukas psykiska och kognitiva välbefinnande, som för anhörigas ork.

Tillgängliga kulturaktiviteter

De positiva effekterna av kultur och konst är erkända även inom social- och hälsovårdsföreningars verksamhet. Det ordnas många olika slags kreativ verksamhet för äldre människor, samt möjligheter att få frivilligvänner att gå på teater, konserter eller konstutställningar med.

Musikens betydelse har påvisats bland annat i hälsoeffekter av kördeltagande och inom rehabilitering efter stroke.

Det viktiga är att äldre kan upptäcka och bekanta sig även med avgiftsfria tjänster i närmiljön, så att en begränsad ekonomi inte blir ett hinder för att delta i kulturupplevelser. Förutom bibliotek kan utbudet bestå av utställningar, konserter eller allsångstillfällen. Enskilda föreningsaktörer kan också främja avgiftsfria evenemang i den egna kommunen.

Förebygger ensamhet

Miina Sillanpää-stiftelsen har i årtionden dragit nytta av kultur inom sin verksamhet. Man har bidragit med konst till klientutrymmen, skapat möjligheter för äldre människor att delta i teaterverksamhet och ordnat allsångstillfällen samt körverksamhet för seniorer. Kulturverksamhet stödjer även arbetet för att förebygga ensamhet bland äldre och öka delaktigheten.

Främjande av äldres kulturella välmående borde ses både som ett samhälleligt utvecklingsmål och som en uppgift för kommuner, föreningar och företag. Det viktigaste är att man lyssnar på äldres behov och att de kan vara delaktiga genom att bereda planer för kulturellt välbefinnande. På detta sätt skapar kulturellt välbefinnande en grund för ett gott åldrande.

Text: Eija Sorvari
Översättning: Tina Kärkinen

Eija Sorvari är verkställande direktör för Miina Sillanpää-stiftelsen.
Stiftelsen ordnar rehabilitering av vuxenbefolkningen och driver äldreboenden. Man främjar och stöder också forskning som stärker folkhälsan.