Svenska dagen 6.11

På söndag 6 november firar vi Svenska dagen!

Svenska hörselförbundet arbetar för att skapa ett bättre samhälle för hörselskadade med svenska som modersmål i Finland. Förbundets syfte är att utgöra en förbindelselänk mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade och arbeta för svenskspråkiga hörselskadades intressen.

I Finland uppskattar vi att cirka 15 procent av befolkningen har en hörselskada. För svenskspråkiga personer med nedsatt hörsel är det viktigt att få service på sitt modersmål, i synnerhet under hörsel- och hörapparatundersökningar. Dessutom kan det vara ett stort steg att få sin första hörapparat och som patient behöver man kunna ta till sig en stor mängd ny information. Här är språket avgörande för att hörselskadade ska få sina vårdbehov bemötta.

I Finland råder det brist på svenskspråkiga audionomer, vilket är problematiskt eftersom man hör och uppfattar det egna modersmålet bäst. Vi vill se att tillgången till svenskspråkig personal med tillräcklig sakkunskap tryggas inom hörselvården. För vår målgrupp som är svenskspråkiga hörselskadade är det särskilt viktigt att bli bemött på sitt eget modersmålet i kontakten med hälso- och sjukvården.

Svenska hörselförbundet arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla är delaktiga och jämlika.