Nya funktionshinderservicelagen går vidare

Den 4 oktober presenterade Sanna Marins regering ett förslag på en ny funktionshinderservicelag till riksdagen. Riksdagen har behandlat den i plenum och till följande ska social- och hälsovårdsutskottet samt grundlagsutskottet ge ett utlåtande om lagförslaget.

Syftet med reformen är att främja likabehandling, delaktighet och deltagande i samhället för personer med funktionsnedsättning. Målet är att stödja ett självständigt liv för personer med funktionsnedsättning, främja självbestämmanderätten och garantera individuellt behovsprövad och tillräcklig service av god kvalitet.

Svenska hörselförbundet gav tidigare i år ett utlåtande till förlslaget. I utlåtandet lyfte förbundet fram avsaknaden av sensoriska funktionsnedsättningar i förslaget. Avsaknaden av dessa var i strid med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi lyfte även fram rätten att använda svenska språket. Som hörselskadad hör och uppfattar man det egna modersmålet bäst. För det tredje lyfte vi fram vikten av att förslaget inte diskriminerar äldre personer med funktionsnedsättning. Funktionshinderservicebehov bör tillgodoses oavsett om det beror på åldersrelaterad sjukdom eller inte.

Vi är glada över att tryggandet av de språkliga rättigheterna har beaktats i förslaget och att man tar bättre hänsyn till personer med sensoriska funktionsnedsättningar i förslaget. Precis som SAMS ser vi ännu med oro på följande punkt:

  • Tillämpningsparagrafen innehåller fortfarande åldersdiskriminerande element, som kan leda till att äldre personer som får en funktionsnedsättning kan bli utan stöd och hjälp.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2023 när ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster överförs till välfärdsområdena. Lagen kommer att innehålla övergångsperioder, vilket innebär att de nya tjänsterna, såsom särskilt stöd för delaktighet och stöd för beslutsfattande, träder i kraft den 1 januari 2025.

På SAMS webbplas kan du läsa ett blogginlägg av Marica, jurist vid SAMS. https://samsnet.fi/blog/2022/10/06/nya-funktionshindersservicelagen-till-riksdagen/