Nytt hopp för funktionshinderservicelagen

Regeringspartierna är eniga om att försöka få en ny funktionshinderservicelag till stånd under denna regeringsperiod.

Uppdatering 25.1.2023:
Social- och hälsovårdsutskottet fick den 25.1 klart sitt utkast till betänkande över förslaget till ny funktionshinderservicelag. Bland annat slopas nu åldersgränsen på 65 år för att få service på basis av funktionshinderservicelagen. Grundlagsutskottet ger ännu ett utlåtande över betänkandet före den avgörande behandlingen i social- och hälsovårdsutskottet. Social-och hälsovårdsutskottet har gjort flera förändringar på basis av tidigare kritik från grundlagsutskottet.

En central punkt i det nya lagförslaget är att en diagnos inte ska avgöra tillgången till service, utan individuella behov ska ligga till grund för att få stöd. Du är berättigad att få det stöd du behöver i olika skeden av livet, oberoende av om du har en intellektuell funktionsnedsättning, hörselskada eller en synnedsättning.

Grundlagsutskottet ger ännu ett utlåtande över betänkandet före den avgörande behandlingen i social- och hälsovårdsutskottet.

Grundlagsutskottet gav tidigare i januari ett kritiskt utlåtande gällande förslaget till nya funktionshinderservicelagen, där man ansåg att det inte i tillräcklig mån tryggar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Här kan du läsa utlåtandet (på finska):
https://eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_79+2022.aspx